Actuele Grands Prix

Sluiten

 • Bahrein

  GP Bahrein 2024

  29 feb - 02 mrt

 • 1 . Max Verstappen

  1:31:44.742

 • 2 . Sergio Pérez

  + 22.457

 • Japan

  GP Japan 2024

  05 - 07 apr

 • 1 . Max Verstappen

  1:54:23.566

 • 2 . Sergio Pérez

  + 12.535

 • China

  GP China 2024

  19 - 21 apr

 • 1 . Max Verstappen

  1:40:52.554

 • 2 . Lando Norris

  + 13.773

 • Verenigde Staten

  GP Miami 2024

  03 - 05 mei

 • 1 . Lando Norris

  1:30:49.876

 • 2 . Max Verstappen

  + 7.612

 • Monaco

  GP Monaco 2024

  24 - 26 mei

 • 1 . Charles Leclerc

  2:23:15.554

 • 2 . Oscar Piastri

  + 7.152

 • Canada

  GP Canada 2024

  07 - 09 jun

 • 1 . Max Verstappen

  1:45:47.927

 • 2 . Lando Norris

  + 3.879

 • Spanje

  GP Spanje 2024

  21 - 23 jun

 • 1 . Max Verstappen

  1:28:20.227

 • 2 . Lando Norris

  + 2.219

 • Italië

  GP Italië 2024

  30 aug - 01 sep

 • Kwalificatie

  za 16:00 - 17:00

 • Race

  zo 15:00 - 17:00

 • Mexico

  GP Mexico 2024

  25 - 27 okt

 • Kwalificatie

  za 23:00 - 00:00

 • Race

  zo 21:00 - 23:00

 • Qatar

  GP Qatar 2024

  29 nov - 01 dec

 • Kwalificatie

  za 18:00 - 19:00

 • Race

  zo 17:00 - 19:00

Naar WK Kalender 2024

Al 30 jaar op pole!

Dark mode Light mode
Losse edities Abonneren

Algemene leverings- en webshopvoorwaarden & Privacy statement

Spring naar Privacy- en cookiebeleid

Algemene leverings- en webshopvoorwaarden

A – ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene leverings- en webshopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door New Skool Exploitatie B.V. (hierna: ‘NSM’), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53 te (1114 AE) Amsterdam. New Skool Exploitatie B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60880236 BTW nummer: NL854100787B01.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen NSM dan wel een tot NSM behorende onderneming en natuurlijke personen (hierna: ‘Klant’ of ‘Abonnee’) gesloten overeenkomsten (hierna: ‘Overeenkomst’) bestaande uit onder andere een abonnementsovereenkomst met betrekking tot de door NSM uitgegeven (online) magazines (hierna: ‘Magazines’) dan wel een overeenkomst met betrekking tot een (online) aankoop van een product (welkomstgeschenken etc.) of dienst van NSM . Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door NSM aan Klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door Klant bij NSM geplaatste (online) bestellingen.

1.3 Door het afsluiten van een Overeenkomst (abonnement of bestelling van een product), gaat Klant akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 1.4, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende Overeenkomst of bestelling.

1.4 NSM heeft het recht om deze Voorwaarden en aanbiedingen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de websites van NSM en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden.

1.5 Indien Klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben van een voogd/ouder.

1.6 Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan [email protected] of via 020 894 7546 worden opgevraagd en zijn tevens gepubliceerd op www.newskoolmedia.nl, www.tijdschriftnu.nl en op de individuele websites van de door NSM uitgegeven tijdschriften.

1.7 Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (A) van deze voorwaarden en de inhoud van de onderdelen B-D, prevaleert de inhoud van de onderdelen B-D.

2. Aansprakelijkheid en overmacht
2.1 NSM is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade aan NSM is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van NSM komt. NSM is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik door Klant van enig door NSM geleverd product of welkomstgeschenk, tenzij NSM aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van NSM.

2.2 NSM is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan aan NSM schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal NSM op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het product.

2.3 Indien in rechte wordt vastgesteld dat NSM aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van NSM uitbetaalde. directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van NSM beperkt tot maximaal vier maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend Euro). NSM is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn dan wel voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden. en/of gevolgschade.

2.5 NSM is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van NSM gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van NSM, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van NSM, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.
2.6 De Voorwaarden, genoemde abonnementsprijzen en Overeenkomst die door de Klant met NSM wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

3. Auteursrecht
3.1 De inhoud van de door NSM uitgegeven Magazines en websites mag niet door of met medewerking van Klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM.

3.2 Alle auteursrechten, naburige rechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van de door NSM geleverde Magazines, producten en/of diensten komen uitsluitend toe aan NSM dan wel haar licentiegevers.

4. Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten
4.1 Alle door NSM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.

4.2 De aanvaarding van een bestelling (hierna: ‘Bestelling’) door NSM geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat NSM met uitvoering van een Bestelling begint. Door Klant aan NSM verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door NSM van deze Bestelling.

4.3 Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. NSM is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is NSM gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is NSM niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.

4.4 Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan NSM worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door NSM uitdrukkelijk worden aanvaard.

4.5 NSM heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

4.6 De door NSM gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient NSM schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

5. Vragen en klachten
5.1 Vragen met betrekking tot het abonnement, facturen in verband met een Bestelling of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan NSM ter attentie van de Afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 020 894 7546 of per e-mail naar [email protected].

5.2 Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan of de ontvangst van de factuur te worden gemeld aan NSM via de in artikel 5.1 genoemde mogelijkheden. NSM neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.

5.3 Klachten, onder andere met betrekking tot de bezorging van het betreffende Magazine geven Klant niet het recht de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6. Overdracht
NSM mag uit deze Voorwaarden of de met Klant gesloten Overeenkomst voortvloeiende recht en verplichtingen aan een onderneming binnen haar eigen concern en derden overdragen, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen NSM en Klant naleeft. NSM zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Klant kan haar rechten en verlichtingen uit de Overeenkomst met NSM niet aan een derde overdragen, tenzij NSM daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

7. Privacy
7.1 NSM respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door NSM dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NSM houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer m1586121.

7.2 New Skool B.V., onderdeel van New Skool Exploitatie B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst of bij het plaatsen van een Bestelling met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen NSM en Klant, een administratie bij te houden van alle Klanten, Klanten naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van Klant een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan NSM haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de behoeftes van Klant, en om haar Klanten aanbiedingen te kunnen doen van NSM.

7.3 Klant is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door NSM kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 7.2 en Klant gaat akkoord met het Privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. http://www.newskoolmedia.nl/over/privacy-statement/.

7.4 Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te richten tot New Skool Media B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden en op de tussen Klant en NSM gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en voornoemde Overeenkomst, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, met uitzondering van de geschillen die onder de competentie van de Kantonrechter vallen.

B – SPECIFIEKE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN
Deze bepalingen zijn naast de bepalingen genoemd onder A. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant en NSM dan wel Bestelling van Klant met betrekking tot abonnementen op door NSM uitgegeven Magazines.

9. Aangaan abonnement en welkomstgeschenk
9.1 Een abonnement kan door Abonnee op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een abonnement wordt door NSM schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestigt. De bevestiging bevat onder andere het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het abonnement en de contactgegevens van de klantenservice van NSM.

9.2 NSM heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek van een Klant tot het aangaan van een abonnement niet te accepteren. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd zal NSM dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan Abonnee meedelen.

9.3 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op het betreffende Magazine in kwestie. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van abonnementen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft NSM het recht het welkomstcadeau c.q. de korting terug te vorderen.

9.4 Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.

9.5 In het onverhoopte geval dat een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal NSM een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee. Indien een vervangend welkomstgeschenk aangeboden wordt en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt abonnee het verschil terug. Als het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij abonnee in rekening gebracht. Als abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft abonnee een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.

9.6 NSM doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal NSM Abonnee daarvan op de hoogte stellen.

9.7 Eventuele gebreken of schade aan het welkomstgeschenk dienen door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan NSM te worden gemeld via 020 894 7546 dan wel per e-mail [email protected]. NSM is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

10. Looptijd en opzegging van het abonnement
10.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal
edities. Een abonnement wordt daarna – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeldt in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de Abonnee uiterlijk een (1) maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn NSM over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch op 020 894 7546, per post aan het adres van NSM dan wel per e-mail aan [email protected] geschieden. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan opgevraagd worden bij de Klantenservice van NSM die te bereiken is op voornoemd telefoonnummer en e-mail adres.

10.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tenzij de betreffende titel 11 maal of minder per jaar verschijnt, dan dient Abonnee een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in artikel 10.2 genoemd.

10.3 Indien een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en Abonnee ontvangt vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting een welkomstgeschenk, dan kan NSM een voortijdige opzegging van het abonnement weigeren.

10.4 Een zgn. cadeau abonnement ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

10.5 In het onverhoopt geval van het overlijden van een Abonnee, eindigt het abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan NSM wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

11. Tarieven prijswijziging en betaling
11.1 De door NSM gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

11.2 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (bijv. automatische incasso of iDeal). De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het Magazine en worden middels acceptgiro in rekening gebracht tenzij er een automatische incasso is overeengekomen. De abonnementsprijzen voor de verlenging staan vermeld in het colofon of op de servicepagina van het Magazine.

11.3 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, heeft NSM het recht herinneringskosten in rekening te brengen . Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is NSM gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. NSM heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau.

11.4 Bij beëindiging van het abonnement na het eerste abonnementstermijn , heeft de Abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

11.5 NSM behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Magazine gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende abonnement, heeft Abonnee het recht het abonnement te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en op de wijze als genoemd in artikel 10.1 van deze Voorwaarden.

11.6 Het storneren van een door NSM (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

12. Bezorging
12.1 Vanaf de overeengekomen datum van eerste bezorging van een door NSM uitgegeven Magazine, zal NSM zich inspannen voor een tijdige bezorging hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

12.2 NSM is gemachtigd de bezorging van het overeengekomen abonnement te staken indien tijdige betaling uitblijft.

12.3 Abonnee dient klachten over de bezorging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen te melden aan NSM ter attentie van de afdeling Klantenservice. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via 020 894 7546 dan wel per e-mail via [email protected]. NSM zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het door NSM uitgegeven Magazine zo spoedig mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot de bezorging geven Abonnee niet het recht de betaling van het abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen of op te schorten.

12.4 NSM is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van een door haar uitgegeven Magazine.

12.5 Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig, te weten uiterlijk vier weken van te voren, aan NSM te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan NSM gemeld te worden.

13. Staken en wijziging inhoud en lay-out van Magazine
NSM is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud en lay-out van de door NSM uitgegeven Magazines naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij NSM ervoor zal zorgen dat het betreffende Magazine ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief. NSM is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van een door NSM uitgegeven Magazine op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft alsdan recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementstarief.

C – SPECIFIEKE WEBSHOPVOORWAARDEN
Deze bepalingen (hierna: ‘Webshopvoorwaarden’) zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder A. en eventueel B. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Abonnee en NSM dan wel Bestelling van Klant/Abonnee waarbij door NSM via een door haar geëxploiteerde webshop (hierna: ‘Webshop’) abonnementen, (digitale) producten en/of diensten worden verkocht.

15. Garantie
15.1 NSM staat ervoor in dat de bestelde producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

15.2 De afbeeldingen van de online aangeboden producten worden zo nauwgezet mogelijk door NSM in beeld gebracht. NSM kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

16. Betaling en facturering
16.1 Voor producten anders dan online afgesloten abonnementen (zie artikel 11), dient betaling te geschieden op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van de (online) Overeenkomst (bijv. automatische incasso of iDeal).

16.2 De door NSM gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. NSM behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor een reeds geplaatste Bestelling.

17. Levering en uitvoering
17.1 NSM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt NSM gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden aan het door Klant aan NSM opgegeven adres.

17.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten berust bij NSM tot het moment van bezorging aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.3 NSM zal de geaccepteerde Bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal NSM het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.

18. Bedenktijd en herroeping
18.1 Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een product of abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door Klant of

 • a. indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;
 • b. indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • c. voor een Overeenkomst betreffende regelmatige levering van producten, zoals een abonnement gedurende een bepaalde periode, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste levering van het product heeft ontvangen.

18.2 Klant heeft de plicht om tijdens de bedenktijd als genoemd in artikel 18.1 zorgvuldig om te gaan met het product, de verpakking, labels en codering. Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan NSM retourneren, overeenkomstig de door NSM verstrekte instructies.

18.3 Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige manier aan NSM.

18.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 18.3 bedoelde melding, stuurt Klant het online gekochte product terug naar NSM of overhandigt hij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) NSM. Het product dient te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door NSM eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant. Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

18.5 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, zijn de kosten van retournering voor rekening van Klant.

18.6 NSM zal uiterlijk binnen 14 dagen nadat het online bestelde product retour is ontvangen binnen de wettelijke termijn als genoemd in dit artikel, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Klant de aankoop heeft betaald.

18.6 Het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel geldt niet voor de levering van kranten en tijdschriften (met uitzondering van abonnementen) en voorts niet voor producten:

 • a. die door NSM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Kant;
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
 • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NSM geen invloed heeft;
 • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken.
 • h. voor E-books, apps of andere digitale producten (hierna gezamenlijk: ‘Digitale producten’).

18.7 NSM heeft het recht Klant te vragen naar de reden van herroeping. Klant heeft het recht maar niet de plicht deze vraag te beantwoorden.

19. Klachten inzake aankopen via de NSM webshop
19.1 Klachten in verband met via de webshop van NSM geplaatste Bestellingen, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan te worden gemeld aan NSM ter attentie van de afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 020 894 7546, per brief New Skool Media B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice, Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam of per e-mail [email protected]. NSM neemt klachten in behandeling en zal hierop uiterlijk binnen twee weken schriftelijk reageren.

19.2 In het onverhoopte geval dat een geschil omtrent een Bestelling of aankoop via de NSM Website niet onderling tussen NSM en Klant wordt opgelost, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en NSM dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.

20. Bestelde Digitale producten
20.1 Voor via de webshop van NSM aangeschafte Digitale producten als E-magazines, apps etc. geldt eenzelfde herroepings- en ontbindingsrecht als genoemd in artikel 18 met uitzondering van Digitale producten die na de aankoop via de website door Klant reeds zijn gedownload. Door het downloaden stemt Klant er uitdrukkelijk mee in dat NSM Klant toestemming geeft tot toegang tot het Digitale product en dat Klant daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van het herroepings- en ontbindingsrecht.

20.2 De (intellectuele eigendoms)rechten op de door NSM aangeboden Digitale producten komen aan NSM dan wel haar licentiegever toe. Klant verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale product te gebruiken.

20.3 NSM heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Het is Klant niet toegestaan bij door NSM of haar licentiegever beveiligde Digitale, de beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Bovendien is het Klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 20.2 beschreven licentie te buiten gaan.

Algemeen
New Skool Media B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door New Skool Media dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. New Skool Media houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, meldingsnummer m1586121. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is New Skool Exploitatie B.V., gevestigd te 1114 AE Amsterdam aan de Spaklerweg 53.

Privacy- en cookiebeleid

Inleiding
Deze website is eigendom van New Skool Media B.V., hierna te noemen New Skool Media.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van New Skool Media.

Met dit privacybeleid verschaft New Skool Media informatie over de gegevens die wij verwerken van onze abonnees op tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is New Skool B.V. Spaklerweg 53 1114 AE Amsterdam.

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer m1586121. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy vind je hier.

Contact
Via [email protected] en per post via New Skool Media B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam, kun je altijd contact opnemen met New Skool Media met vragen over dit Privacybeleid.

Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

Je gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op je interesses af kunnen stemmen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites (waaronder ook apps):

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 • om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van je opstellen;
 • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die je producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
 • om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

Delen en bekend maken van Persoonsgegevens
Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij je gegevens op verzoek daartoe blokkeren.

Uitsluitend als jij ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit New skool Media. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kun je een email sturen aan [email protected] of een brief richten tot New Skool Media B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van Persoonsgegevens
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan kun je een email sturen aan [email protected] of een brief richten tot via New Skool Media B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een email sturen aan [email protected] of een brief richten tot New Skool Media B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van onze websites je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Kinderen jonger dan 16 jaar
Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacybeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kan je op onze websites worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht.

Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maken wij gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt.

Tot slot kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer je voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen), waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Je kan te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wil je je voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kan je de pagina waarop je je instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de link privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina. Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

Wijzigingen van het Privacy- en Cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

© 2016 New Skool Exploitatie B.V.